Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.

Klub chovatelů plemene shetlandská ovce

Sídlo klubu a korespondenční adresa:
Klub SHO
Předseda klubu
Ing. Roman Cieslar
739 95 Bystřice 257

+420 603 149 028
Ciesla1@seznam.cz

Stanovy KCHSHO

Stanovy Klubu chovatelů plemene shetlandská ovce

 

 

Čl. 1  Název klubu :  Klub chovatelů plemene shetlandská ovce

 

Čl. 2  Sídlo klubu: Českobratrská 399, 276 01 Mělník

 

Čl. 3. Působnost klubu

Klub působí na celém území České republiky

 

Čl.4.  Cíl a předmět činnosti klubu

          A.: Cíl klubu:

                Cílem činnosti klubu je zlepšování užitkových vlastností,  zdravotního stavu

                a kvality plemene shetlandské ovce.

          B.: Předmět činnosti klubu:

1.               Propagace a popularizace plemene SHO ovcí

2.               Spolupodílet se na řízení plemenné knihy

3.               Spolupracovat v oblasti šlechtění tak,aby se specifické znaky plemene

                  neodlišovaly od země původu  - Anglie 

4.               Spolupracovat a předávat zkušenosti mezi chovateli 

                   pomáhat začínajícím chovatelům poradenskou činností

 

Čl.4.  Postavení klub:

 

           1. Klub je organizační složkou Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(dále jen SCHOK).

2. Klub je dobrovolným sdružením chovatelů a příznivců shetlandských ovcí , kteří

    jsou členy Svazu.

 

Čl. 5.  Členství v klubu:

 

1.Členy klubu se mohou stát chovatelé a příznivci shetlandských ovcí,kteří se ztotožňují

    s cílem a předmětem činnosti klubu a současně jsou členové SCHOK .

2.  Člen klubu má právo volit a být volen, při hlasování má jeden hlas.

3.  Členství vzniká schválením  přihlášky výborem klubu.

4.  Členství zaniká

    a) Dobrovolným vystoupením člena podaným písemně výboru klubu.

    b) Zánikem členské organizace

   c) Úmrtím člena

              d) Porušením povinností člena, o čemž rozhodne členská schůze.

e) Ukončením členství v SCHOK .

d)   Členství v klubu je bezplatné, musí být uhrazen členský poplatek v SCHOK.

 

Čl. 6   Práva a povinnosti  člena:

 

          A.: Právo:

                 Právo podílet se na veškeré činnosti klubu,předkládat návrhy,vyjadřovat se ke všem

                 otázkám a hlasovat  při jednáních klubu. 

                 Účastnit se akcí pořádaných klubem. 

                 Volit a být volen do orgánů klubu. 

                  Právo na získávání zápisů z členských schůzí a z jednání výboru elektronickou 

                  poštou. 

            

            B.: Povinnosti:

                 Dodržovat stanovy klubu.

                 Podílet se na společných akcích klubu

             

 Čl. 7  Orgány klubu:

           Členská schůze klubu

            Výbor klubu

            Předseda klubu 

            Místopředseda klubu

            Jednatel klubu

 

Čl. 8   Členská schůze klubu:

            Je nejvyšším orgánem klubu, schází se  nejméně 1x ročně , svolává ji výbor klubu

            o datu a programu informuje na webových stránkách a pozvánky jsou rozesílány

            elektronickou poštou.

            Členská schůze volí výbor klubu .

 

Čl. 9    Výbor klubu:

            Výbor klubu je volený orgán klubu,organizuje činnost klubu.

             Výbor má tři členy, jejich volební období je čtyřleté.

             Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. Výbor svolá předseda

             klubu, jednání se může uskutečnit i formou internet. chatu nebo elektronickou poštou

            

             Předseda klubu

             Je voleným členem výboru klubu SH ovcí. Jeho volební období je čtyřleté.

             Řídí veškerou běžnou činnost klubu.

             Zastupuje klub vůči třetím osobám  a v Radě Plemenné knihy.

 

             Místopředseda klubu

             Je voleným členem výboru klubu SH ovcí. Jeho volební období je čtyřleté.

             Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu a je zodpovědný za vyúčtování

             finančních prostředků.

 

             Jednatel

              Zajišťuje veškerou agendu činnosti klubu

 

 Čl.10    Další fukcionáři klubu, kteří jsou jenováni:

              Správce webových stránek

              Aktualizuje internetové stránky klubu

              Výtvarník klubu          

              Připravuje propagační materály o plemeni na výstavy a na stránky klubu.

 

Čl.11      Finanční zajištění činnosti klubu:

              1. Klub nárokuje na zajištění své činnosti potřebné finanční požadavky klubu v radě       

               Plemenné  knihy SCHOK a provede vyúčtování těchto prostředků. Za hospodaření klubu    

               je odpovědný předseda klubu. Zprávu o hospodaření předkládá místopředseda na výroční

               scchůzi.

               2. Kontrolu hospodaření klubu přidělenými finančními prostředky zajišťuje výbor

               klubu.

 

Čl.12      Vznik a zánik klubu:

                Klub vzniká na ustavující členské schůzi, na které byly schváleny stanovy klubu.

                Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze, likvidaci klubu provede revizní  komise

                SCHOK z.s..